Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, na tejto stránke nájdete bližšie informácie o používaní Vašich osobných údajov firmou Möbelix. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Spracovanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automatizovane, a to i prostredníctvom sprostredkovateľov a tretích osôb, aj mimo územia Slovenskej republiky v inom členskom štáte EÚ.

 

Jednotlivé účely použitia Vašich osobných údajov nájdete nižšie:

NEWSLETTER

Kuchynský online 3D plánovač

KARTA VÝHOD

Nákup v E-shope

Kontaktný formulár

Právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov

Webové stránky Möbelix a použitie Cookies

Používanie služby Google Analytics

 

NEWSLETTER

Zákazník svojím podpisom (resp. prihlásením sa k odberu Newslettra) dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť Möbelix SK, s. r.o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 , spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email za účelom oslovovania o nových produktoch a prebiehajúcich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie.

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

– XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

– Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11,  1090

Wien, Rakúsko, UID ATU62226736

– emarsys eMarketing Systems AG, Seidengasse 9, A-1070 Wien, Rakúsko, ATU 50359801

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Kuchynský online 3D plánovač

Zákazník odoslaním internetového formulára dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť Möbelix SK, s. r.o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 , spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu elektronického formulára  za účelom vypracovania 3D grafického návrhu kuchyne.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie.

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

– XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

– GO-2B GmbH, Carl–Bertelsmann-Straße 103, Sitz: D-33332 Gütersloh,

Nemecko, DE191780256

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

KARTA VÝHOD

Časť 5 Všeobecných obchodných podmienok pre Kartu výhod

Spracovanie osobných údajov

5.1. Na základe súhlasu s členstvom v spoločnosti Möbelix je obchodná spoločnosť Möbelix SK, s. r. o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 (ďalej len „Möbelix“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) oprávnená spracúvať osobné údaje člena karty výhod vernostného programu spoločnosti Möbelix uvedené na prihláške a údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas celej doby trvania členstva vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix.

5.2. Osobné údaje zákazníkov (žiadateľov o vydanie karty výhod) sú spracovávané v rozsahu uvedenom na prednej strane karty výlučne za účelom poskytovania výhod pre držiteľov kariet spoločnosti Möbelix. V prípade, že má zákazník záujem o budúce zasielanie zvláštnych ponúk tovaru určeného pre rôzne vekové skupiny spotrebiteľov popr. o zasielanie narodeninových poukážok, môže v žiadosti o vydanie karty výhod uviesť tiež svoj dátum narodenia a mená a dátumy narodenia svojich detí.

Voliteľným bonusom člena vernostného programu spoločnosti Möbelix je možnosť získať novinky a obchodné ponuky zasielané e- mailom. Obchodná spoločnosť Möbelix bude členom vernostného programu zasielať novinky iba v prípade ak  dá člen vernostného programu spoločnosti Möbelix dobrovoľný súhlas. V prípade ak si nebude člen vernostného programu spoločnosti Möbelix želať zasielanie noviniek týkajúcich sa vernostného programu, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.

5.3. Poskytnutie všetkých osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, poskytnuté osobné údaje budú spracované výlučne spoločnosťou Möbelix.  Osobné údaje poskytnuté členom vernostného programu spoločnosti Möbelix budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou Möbelix na vernostnom programe, ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu Möbelix, reklamné agentúry, tlačiarenské spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix v rámci Európskej únie. Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových stránkach www.mobelix.sk. V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti Möbelix budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti Möbelix kde bude vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov.

5.4. Členstvo vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix zanikne ak člen nebude tri roky aktívne využívať členskú kartu. Ochrana  osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva člena vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov upravuje najmä § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Člen vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od obchodnej spoločnosti Möbelix ako prevádzkovateľa informácie o tom či spracúva jej osobné údaje v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, o zdroji z ktorého získal jej osobné údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, likvidáciu osobných údajov ak účel spracúvania skončil, blokovanie jej osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1. Osobné údaje, ktoré člen vernostného programu spoločnosti Möbelix poskytne musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá člen vernostného programu spoločnosti Möbelix. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je člen vernostného programu spoločnosti Möbelix povinný o ich zmene bezodkladne informovať obchodnú spoločnosť Möbelix.

5.5.Zákazník svojim podpisom na žiadosti o vydanie karty výhod vyhlasuje, že vyššie uvedeným informáciám porozumel a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o vydanie karty výhod vyššie uvedeným spôsobom. Zároveň vyhlasuje, že bol poučený o existencií práv dotknutej osoby v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Aktuálny zoznam subjektov – sprostredkovateľov podľa bodu 5.3  je nasledovný:

– XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, RakúskoUID ATU65296645

– Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11

1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736

– Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746

– MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf,

Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483

– kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Nákup v E-shope

Čast 10. Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.moebelix.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov sa nachádza na www.moebelix.sk. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

 

4. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

 

6. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

 

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie.

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

– XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

– Toptrans, a.s. Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923

– NETCONOMY Software & Consulting GmbH, Hilmgasse 4, A-8010 Graz,

Rakúsko, ATU64330619

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Kontaktný formulár

Zákazník svojím vyplnením kontaktného formulára dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť Möbelix SK, s. r.o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 , spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefón za účelom spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie.

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

– XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov

§ 28 ods. 1 – Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Webové stránky Möbelix a použitie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú znovurozpoznanie používateľa. Tieto cookies si pamätajú Vaše rozhodnutia, ktoré na stránke robíte (napr. zapamätajú si Váš preferovaný obchod). Tieto súbory cookies si môžu tiež zapamätať zmeny, ktoré ste urobili napr. vo veľkosti alebo type písma. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach. Avšak, žiadne osobné údaje, ako je vaše meno alebo adresa nezhromažďujú. Na základe týchto informácií nemôžete byť osobne identifikovaný. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, že súbory cookies odmietnete alebo ich vymažete. Avšak radi by sme poukázali na to, že bez cookies sú niektoré funkcie webových stránok obmedzené, alebo dokonca nepoužiteľné!

 

Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory „cookies“. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú odovzdané na server Google v USA a tam uložené. Google bude užívať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webových stránok, vytváranie správ o aktivite, určených pre prevádzkovateľov webových stránok a pre poskytovanie ďalších činností na stránke a používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracovávajú tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré Google má. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.